WÓZKI WIDŁOWE: TESTY I ODPOWIEDZI

Pokaż wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

Zobacz odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT

Zobacz odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia

Zobacz odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych maże wykonać

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator

Zobacz odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT

Zobacz odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Zobacz odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

Zobacz odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie

Zobacz odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 • wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwowa Inspekcje Pracy

Zobacz odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe

Zobacz odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

Zobacz odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

Zobacz odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT

Zobacz odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Dzienni konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego

Zobacz odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego

Zobacz odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiąże przerwać prace gdy

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Terminy badan obrusowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji

Zobacz odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

Zobacz odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący

Zobacz odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT

Zobacz odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

Zobacz odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy Obsługujący

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu 
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Zobacz odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

Zobacz odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu

Zobacz odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora

Zobacz odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen

Zobacz odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia

Zobacz odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów

Zobacz odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna

Zobacz odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat

Zobacz odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia

Zobacz odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia

Zobacz odpowiedź

Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

Zobacz odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Obsługującemu nie wolno

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

Zobacz odpowiedź

Formami dozoru technicznego są

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna

Zobacz odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

Zobacz odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

Zobacz odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego

Zobacz odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

Zobacz odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

Zobacz odpowiedź

Przedłużenie ważności Zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

Zobacz odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia Bezpośrednio związany z

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

Zobacz odpowiedź

Masą netto 1000 l wody wynosi od

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg

Zobacz odpowiedź

Masą ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg

Zobacz odpowiedź

Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg

Zobacz odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm

Zobacz odpowiedź

Które z elementów nie wchodzą w skład układu hydraulicznego wózka jezdniowego podnośnikowego?

 • pompa, zamek hydrauliczny, filtr oleju
 • rozrusznik, potencjometr, silnik elektryczny
 • manometr, zawór zwrotny, odpowietrznik
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

 • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • nieautoryzowanym uruchomieniem urządzenia
 • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

 • pompa tłoczkowa
 • siłownik hydrauliczny
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór przelewowy

Zobacz odpowiedź

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka

Zobacz odpowiedź

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym wózków jezdniowych podnośnikowych ma za zadanie

 • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 • zabezpieczenie układu podnoszenia przed opadaniem
 • zasilanie układu hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

 • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/3 wysokości podnoszenia
 • z włączonym silnikiem bez ładunku
 • wychylając i przytrzymując dźwignie mechanizmu aż do momentu uzyskania przez układ skrajnego położenia
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • zabezpieczenia układu przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • skierowanie przepływu oleju hydraulicznego do poszczególnych obwodów
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Zobacz odpowiedź

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego jest

 • siłownik mechanizmu podnoszenia
 • silnik hydrauliczny
 • siłownik mechanizmu przechyłu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 • zamek hydrauliczny
 • zawór dławiący
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór bezpieczeństwa

Zobacz odpowiedź

Zawór zwrotno-dławiący montowany w układzie podnoszenia wózka jezdniowego podnośnikowego ma na celu

 • zmniejszenie ciśnienia oleju
 • zabezpieczenie pompy hydraulicznej przed uszkodzeniem
 • spowolnienie prędkości opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zablokowanie opuszczania siłownika podczas pęknięcia przewodu hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego

 • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 • jest elementem ograniczającym udźwig
 • zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, w przypadku pęknięcia węża hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

 • z powrotem do zbiornika oleju
 • na zewnątrz wózka
 • do innej sekcji rozdzielacza
 • do siłownika

Zobacz odpowiedź

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

 • wytwórca urządzenia
 • konserwator
 • operator
 • inspektor UDT

Zobacz odpowiedź

Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

 • są źródłem zasilania układów
 • zapewniają stateczność wózka
 • decydują o prędkości ruchów roboczych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

 • napięcie znamionowe [V]
 • pojemność [Ah]
 • masa własna [kg]
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest

 • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • umieszczony blisko operatora
 • koloru czerwonego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

 • wyłącza działanie mechanizmów jazdy
 • wyłącza działanie mechanizmów podnoszenia
 • uruchamia sygnalizacje ostrzegawcza
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Jakiego rodzaju ogumienie stosowane jest w wózkach jezdniowych podnośnikowych

 • pełne
 • superelastyczne
 • pneumatyczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Kto decyduje o rodzaju i wielkości opon zastosowanych w wózku

 • producent opon
 • konserwator
 • producent wózka
 • inspektor UDT

Zobacz odpowiedź

Graniczne zużycie opon super elastycznych (w przypadku braku innych wytycznych) to

 • minimalna wartość bieżnika 1,6 mm
 • zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • brak bieżnika
 • minimalna wartość bieżnika 2 mm

Zobacz odpowiedź

Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

 • wszelkie przecięcia i rozwarstwienia gumy, uszkodzenia mechaniczne
 • brak bieżnika
 • zmniejszenie grubości opony poniżej wskaźnika wyznaczającego graniczne zużycie
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

 • niskim poziomie oleju
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Oznaczenie przedstawione na rysunku znajduje się na dźwigni

 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu przechyłu masztu
 • mechanizmu przesuwu wideł
 • mechanizmu przesuwu karetki

Zobacz odpowiedź

Widząc świecąca się kontrolkę operator

 • powinien sprawdzić, czy pasy są prawidłowo zapięte
 • może kontynuować prace
 • może kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • przechył masztu „na siebie”
 • przechył masztu „od siebie”

Zobacz odpowiedź

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora spowoduje

 • ruch wideł w dół
 • ruch wideł w górę
 • ruch mechanizmu przechyłu masztu
 • ruch mechanizmu przesuwu karetki

Zobacz odpowiedź

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora musza być wyposażone w

 • hamulec zasadniczy
 • hamulec postojowy
 • mechanizm ryglujący koła jezdne
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Hamowanie jazdy wózka prowadzonego może być realizowane przez

 • pedał hamulca nożnego
 • zwolnienie nacisku na dźwignie sterująca jazdę wózka
 • wychylenie dyszla prowadzącego w skrajne górne i dolne położenie
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

 • siłowniki układu podnoszenia
 • łańcuchy nośne
 • karetka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Wózki jezdniowe podnośnikowe czołowe z fotelem dla operatora mogą być wyposażone w maszt typu

 • duplex
 • triplex
 • maszt z wolnym skokiem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

 • łącznik STOP
 • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • podpory
 • przeciwwaga

Zobacz odpowiedź

Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego ?

 • kabina wózka, pas bezpieczeństwa
 • łącznik STOP
 • stan zużycia opon
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

 • z kołnierzem
 • koloru czerwonego
 • wykorzystywane do zasilania kuchenek gazowych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W wózkach podnośnikowych łańcuch mechanizmu podnoszenia jest

 • cięgnem nośnym
 • cięgnem przeciwślizgowym
 • cięgnem napędowym
 • żadnym z powyższych

Zobacz odpowiedź

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 • lampkę kontrolna świec żarowych
 • lampkę kontrolna ładowania
 • lampkę kontrolna ciśnienia oleju hydraulicznego
 • lampkę kontrolna oświetlenia

Zobacz odpowiedź

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 • lampkę sygnalizująca błędne podłączenie biegunów akumulatora (dotyczy tylko wózków akumulatorowych)
 • lampkę sprawności akumulatora, która dotyczy tylko wózków akumulatorowych
 • lampkę kontrolna ładowania akumulatora
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 • wskazania ogranicznika udźwigu wózka
 • lampkę kontrolna temperatury cieczy chłodzącej
 • lampkę kontrolna poziomu paliwa
 • lampkę kontrolna stopnia naładowania akumulatora

Zobacz odpowiedź

Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 • lampkę kontrolna – włączenia hamulca postojowego
 • lampkę kontrolna – awaria silnika
 • lampkę kontrolna – przeciążenie
 • lampkę kontrolna – nadmierna prędkość obrotowa silnika

Zobacz odpowiedź

Zapalona lub migająca lampka kontrolna

 • oznacza przekroczenie okresu serwisowego lub awarie urządzenia
 • oznacza konieczność regulacji naciągu cięgien nośnych
 • powinna być zapalona podczas pracy silnika
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Zobacz odpowiedź

Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

 • przestrzegać zapisów instrukcji eksploatacji wózka oraz instrukcji osprzętu wymiennego
 • przestrzegać przepisów zakładowych
 • stosować się do właściwego diagramu udźwigu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

 • konserwatora wózków jezdniowych
 • operatora wózków jezdniowych
 • producenta osprzętu wymiennego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Jaki wpływ na udźwig wózka ma zamontowany dodatkowy osprzęt wymienny

 • zwiększa udźwig wózka
 • zmniejsza udźwig wózka
 • nie ma wpływu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Po montażu osprzętu wymiennego przewidzianego przez wytwórcę wózka

 • urządzenie należy zgłosić do badania w UDT
 • urządzenie można eksploatować bez dodatkowych badan w UDT
 • operator wykonuje próby z przeciążeniem
 • operator dokonuje wpisu w dzienniku konserwacji

Zobacz odpowiedź

Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

 • uruchomienie mechanizmu podnoszenia
 • uruchomienie mechanizmu przechyłu
 • uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Zobacz odpowiedź

Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

 • wytwórca nie zabronił takiej pracy
 • urządzenie jest wyposażone w stosowny diagram udźwigu
 • montaż przedłużek został wykonany zgodnie z zaleceniami wytwórcy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zabezpieczenie elektryczne montowane na zakończeniu dyszla wózka jezdniowego prowadzonego to

 • łącznik STOP
 • łącznik brzuszny
 • kontakt zluzowania łańcucha nośnego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Który z elementów wyposażenia zabezpiecza przed uruchomieniem urządzenia przez osoby niepowołane?

 • łącznik STOP
 • stacyjka
 • klawiatura kodów dostępu
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Cecha 1500 x 500 znajdująca się na widle nośnej oznacza

 • maksymalny udźwig jednej widły wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła widły
 • maksymalny udźwig pary wideł wynoszący 1,5 t w odległości 500 mm od czoła wideł
 • wymiary zewnętrzne widły nośnej
 • symbol kontroli jakości

Zobacz odpowiedź

Maksymalny ładunek jaki można podnieść na parze wideł oznaczonych 2500 x 500 każda wynosi

 • 0,5 t
 • 2,5 t
 • 5,0 t
 • 12,0 t

Zobacz odpowiedź

Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

 • „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
 • brakiem realizacji wykonania zadanych ruchów mechanizmu podnoszenia
 • głośna praca pompy hydraulicznej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

„Skokowy” ruch mechanizmu podnoszenia do góry może być spowodowany

 • zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym
 • nadmierna korozja łańcucha układu podnoszenia
 • uszkodzona rolka prowadząca masztu
 • uszkodzonym przewodem hydraulicznym zasilającym siłownik podnoszenia

Zobacz odpowiedź

Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

 • wyciekiem zewnętrznym
 • niekontrolowanym opadaniem ładunku
 • „skokowym”, przerywanym ruchem siłownika do góry
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

 • maleje
 • wzrasta
 • temperatura nie ma wpływu na gęstość oleju
 • pozostaje bez zmian

Zobacz odpowiedź

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

 • zawsze przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy
 • zawsze 1 raz w miesiącu
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

 • 5% w czasie 10 min
 • 5° w czasie 10 min
 • 10° w czasie 10 min
 • brak ustalonych wytycznych

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu do 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej, składowa opadania mechanizmu podnoszenia wózka o udźwigu powyżej 10 t obciążonego ciężarem nominalnym nie powinna przekroczyć

 • 100 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • 50% długości siłownika w ciągu pierwszych 10 min
 • 200 mm w ciągu pierwszych 10 min
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

 • 50% obciążenia nominalnego
 • 100% obciążenia nominalnego
 • 110% obciążenia nominalnego
 • 125% obciążenia nominalnego

Zobacz odpowiedź

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

 • 100 mm
 • 500 mm
 • 2500 mm
 • próby nie wykonuje się

Zobacz odpowiedź

Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

 • z obciążeniem nominalnym
 • z obciążeniem 50% nominalnego
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 125% nominalnego

Zobacz odpowiedź

Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

 • próbę szczelności wewnętrznej
 • próbę zaworu przelewowego
 • ocenę szczelności zewnętrznej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Sprawdzenie poprawności działania dźwigni sterowniczych należy wykonać

 • sprawdzając zgodność realizowanych ruchów z oznaczeniami
 • bez obciążenia
 • wychylając dźwignie sterownicze we wszystkie przewidziane przez wytwórcę kierunki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

 • całe wyposażenia hydrauliczne wózka wraz z osprzętem dodatkowym
 • osprzęt nie stanowi wyposażenia wózka i nie podlega kontroli przez operatora
 • próby sprawdzające poprawność działania wykonuje tylko konserwator
 • próbę z obciążeniem 125%

Zobacz odpowiedź

Akumulatory kwasowe można ładować

 • w każdym pomieszczeniu niezależnie od przeznaczenia
 • tylko w pomieszczeniu klimatyzowanym
 • w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym
 • wyłącznie w pomieszczeniach ogrzewanych

Zobacz odpowiedź

Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

 • nie musi posiadać wentylacji, ale musi być ogrzewane
 • musi być ogrzewane i musi posiadać wentylacje
 • musi posiadać wentylacje
 • brak jednoznacznych wytycznych

Zobacz odpowiedź

Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

 • sprawdzenie stopnia naładowania akumulatora
 • sprawdzenie poziomu elektrolitu
 • sprawdzenie poprawności zamocowania akumulatora
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Osoba dokonująca wymiany rozładowanych akumulatorów powinna

 • posiadać uprawnienia elektryczne SEP
 • przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji
 • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji wózków
 • posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków

Zobacz odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa „STOP” służy do

 • awaryjnego zatrzymania pracy wózka
 • normalnego zatrzymania pracy silnika
 • zabezpiecza przed uruchomieniem wózka przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

 • zatrzymać wózek
 • przerwać prace
 • opuścić ładunek (pod warunkiem nie zwiększenia zagrożenia)
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Sprawdzenie poprawności działania łącznika bezpieczeństwa STOP należy wykonać

 • tylko podczas przeglądów konserwacyjnych
 • tylko w ramach przeglądów specjalnych
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • nie ma konieczności sprawdzania poprawności działania

Zobacz odpowiedź

Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

 • deklaracja zgodności CE
 • instrukcja eksploatacji wózka
 • protokół z badan UDT
 • dyrektywa maszynowa

Zobacz odpowiedź

Ciśnienie w oponach powinno być dostosowane do

 • zaleceń instrukcji eksploatacji wózka
 • wyłącznie warunków panujących w miejscu eksploatacji
 • preferencji operatora
 • wymagań właściciela terenu

Zobacz odpowiedź

Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

 • poprawę właściwości jezdnych wózka
 • zmniejszenie stateczności wózka podczas transportu ładunków
 • nie ma żadnego wpływu na stateczność wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Wpływ na przyspieszone zużycie opon pneumatycznych ma

 • gwałtowne hamowanie, najeżdżanie na przeszkody z dużą prędkością
 • jazda ze zbyt niskim ciśnieniem
 • manewrowanie wózkiem na małej przestrzeni
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Nierównomierne zużycie opon pełnych znajdujących się na wspólnej osi

 • poprawia właściwości jezdne wózka
 • nie ma żadnego wpływu na bezpieczna eksploatacje
 • może spowodować utratę stateczności wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Ocenę stanu technicznego ogumienia przeprowadza

 • konserwator podczas przeglądów konserwacyjnych
 • operator w ramach czynności przed rozpoczęciem pracy
 • inspektor UDT w trakcie wykonywanych czynności
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych ogumienia, mających wpływ na bezpieczna eksploatację, operator wózka

 • powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności, ale nie przerywa pracy
 • wstrzymuje prace urządzenia i powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 • kontynuuje prace zmniejszając prędkość jazdy
 • kontynuuje prace zmniejszając prędkości poruszania się

Zobacz odpowiedź

Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

 • zjechać w bezpieczne miejsce, opuścić ładunek, wyłączyć silnik
 • może kontynuować jazdę jeśli stan oleju jest prawidłowy
 • nie musi podejmować żadnych działań
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Po zakończeniu pracy operator powinien

 • upewnić się, ze widły są opuszczone, wózek jest w miejscu stałego postoju i nie stwarza zagrożenia
 • uruchomić hamulec postojowy
 • wcisnąć łącznik STOP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Sprawne dźwignie sterujące

 • po zwolnieniu nacisku powinny samoczynnie wracać do pozycji neutralnych
 • mogą nie mieć oznaczeń gdy operator wie do czego służą
 • powinny realizować kierunki ruchów zgodne z oznaczeniami
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

 • instrukcja obsługi wózka
 • ustawa o dozorze technicznym
 • dyrektywa maszynowa
 • wewnetrzne przepisy zakładowe

Zobacz odpowiedź

Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

 • rozporządzeniu w sprawie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego
 • instrukcji obsługi wózka
 • ustawie o dozorze technicznym
 • wytycznych inspektora BHP

Zobacz odpowiedź

Podczas próby hamulca zasadniczego maszt powinien być w pozycji

 • pozycja masztu nie ma znaczenia
 • przechylony „na siebie”
 • przechylony „od siebie”
 • pionowej

Zobacz odpowiedź

Próbę hamulca zasadniczego należy przeprowadzać

 • z ładunkiem 110% udźwigu urządzenia
 • z ładunkiem 125% udźwigu urządzenia
 • bez ładunku
 • bez ładunku a następnie z ładunkiem nominalnym

Zobacz odpowiedź

Jeżeli w czasie próby hamulca pomocniczego operator uzna, ze jego działanie jest nieprawidłowe powinien

 • wstrzymać eksploatacje urządzenia
 • poinformować przełożonego
 • kontynuować prace ze zmniejszona prędkością jazdy
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia awarii układu hamulcowego operator powinien

 • w ramach posiadanych kompetencji wykonać naprawę hamulca
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia
 • poinformować Urząd Dozoru Technicznego
 • kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

 • uzupełnić płyn hamulcowy i kontynuować jazdę do zakończenia pracy
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić przełożonego
 • wstrzymać eksploatacje urządzenia i powiadomić inspektora UDT
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

 • na wyraźne polecenie przełożonego dokonuje jego naprawy
 • zgłasza awarie do UDT
 • wstrzymuje eksploatacje urządzenia i powiadamia przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Hamulec zasadniczy należy sprawdzać jadąc wózkiem podnośnikowym i hamując

 • do przodu
 • do tyłu
 • w obu kierunkach
 • hamulec sprawdza tylko konserwator

Zobacz odpowiedź

Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

 • zgodnie z terminami zawartymi w instrukcji konserwacji
 • raz na miesiąc
 • raz na tydzień
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy

Zobacz odpowiedź

Schodząc z fotela operatora, Obsługujący wózek powinien

 • zawsze załączyć hamulec postojowy
 • załączyć hamulec postojowy tylko w przypadku postoju wózka na wzniesieniu
 • unieść widły na maksymalna wysokość
 • przechylić maszt w pozycje „na siebie”

Zobacz odpowiedź

Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

 • sprawdzenie czy nie wystąpiły pęknięcia
 • sprawdzenie stanu rolek prowadzących
 • sprawdzenie ogranicznika krańcowego położenia karetki
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

 • manipulować pochyłem masztu w zależności od ukształtowania terenu
 • poruszać się z masztem przechylonym „na siebie”
 • transportować ładunek w dowolny wybrany przez operatora sposób
 • manipulować pochyłem masztu w zależności od prędkości poruszania się

Zobacz odpowiedź

Ładunek należy transportować

 • na wysokości powyżej linii wzroku operatora, jeżeli poprawia to widoczność
 • na wysokości około 20-30 cm nad poziomem podłoża
 • na dowolnej wysokości
 • na wysokości ok 90 cm

Zobacz odpowiedź

Podczas zjazdu z pochyłej rampy wózkiem czołowym podnośnikowym wraz z ładunkiem, operator

 • porusza się przodem
 • porusza się tyłem
 • zachowuje szczególna ostrożność
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

 • korzysta z pomocy drugiej osoby
 • porusza się przodem
 • porusza się tyłem
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

 • zabronione
 • dozwolone
 • dopuszczalne pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • dopuszczalne pod warunkiem obciążenia wózka ładunkiem uniesionym na minimalna wysokość

Zobacz odpowiedź

Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

 • jechać tyłem
 • jechać przodem, z pomocą osoby informującej o zagrożeniach
 • poruszać się z bezpieczna prędkością
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Podczas jazdy wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem należy

 • unikać gwałtownych skrętów
 • przewozić ładunek na wysokości transportowej
 • dostosować prędkość jazdy do panujących warunków
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

 • w dół
 • w górę
 • poziomo
 • pozycja nie ma znaczenia

Zobacz odpowiedź

Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

 • detektora gazu
 • specjalnego środka
 • wody mydlanej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze poniżej -10?C

 • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w ogrzewanie kabiny operatora
 • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala
 • jest zabroniona z uwagi na możliwości utraty przyczepności
 • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Eksploatacja wózka jezdniowego w temperaturze powyżej 30?C

 • jest zabroniona z uwagi na pogorszenie warunków pracy operatora
 • jest dozwolona pod warunkiem wyposażenia wózka w klimatyzowana kabinę operatora
 • jest zabroniona z uwagi na zmianę parametrów technicznych oleju hydraulicznego
 • jest dozwolona jeśli instrukcja eksploatacji na to zezwala

Zobacz odpowiedź

W oparciu o tabele określ jakie maksymalne obciążenie może przenieść gniazdo ładunkowe regału

 • 1320 kg
 • 1100 kg
 • 2700 kg
 • 2200 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o tabele, określ na które najwyższe gniazdo ładunkowe podasz towar dysponując wózkiem o maksymalnej wysokości podnoszenia 2100 mm

 • gniazdo 1
 • gniazdo 2
 • gniazdo 3
 • gniazdo 4

style=”max-width:100%” class=”lazyloaded” data-was-processed=”true”>

Zobacz odpowiedź

Odstawiając ładunek na regał magazynowy operator powinien znać

 • masę towaru i obciążenie maksymalne gniazda regału
 • masę towaru i obciążenie minimalne ramy regału
 • wymiary zewnętrzne transportowanego ładunku
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podczas transportu ładunków wielkogabarytowych operator powinien

 • jechać tyłem
 • jechać przodem wychylając się poza obrys wózka
 • jechać przodem korzystając z pomocy drugiej osoby
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

 • na masę i wymiary baterii
 • na pojemność baterii
 • na dane adresowe producenta baterii
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Przyczyna utraty stateczności wózka może być

 • zbyt niskie ciśnienie w oponach
 • szybka jazda w zakrętach
 • gwałtowne hamowanie przy jeździe z ładunkiem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Dopuszczalna prędkość jazdy wózka jest określona

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w protokole badania wystawionym przez UDT
 • w decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

 • układu hydraulicznego
 • układu hamulcowego
 • układu kierowniczego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

 • zapoznać się z właściwym diagramem udźwigu
 • zgłosić do UDT w celu wykonania badania technicznego
 • sprawdzić, czy zakres posiadanych uprawnień do obsługi obejmuje zamontowany osprzęt
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Przed wjazdem wózkiem na rampę załadowcza operator powinien sprawdzić

 • kat nachylenia rampy, oraz zdolność wózka do pokonywania wzniesień
 • nośność rampy
 • ciężar ładunku oraz masę własna wózka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym należy

 • przestrzegać przepisów BHP
 • stosować się do znaków, oznaczeń i symboli umieszczonych w obszarze pracy wózka
 • przestrzegać instrukcji obsługi wózka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Gdzie znajduje się informacja dotycząca udźwigu wózka

 • w instrukcji eksploatacji wózka
 • na tabliczce znamionowej wózka
 • na diagramie udźwigu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

 • zapoznać się z zakresem pracy
 • określić masę transportowanego ładunku
 • sprawdzić, czy osprzęt wózka jest właściwie dobrany do ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

 • jest dozwolona wyłącznie po uzgodnieniu szczegółowych warunków eksploatacji z UDT
 • jest dozwolona bez dodatkowych wymagań
 • jest zabroniona
 • jest dozwolona za zgoda właściciela zakładu bez dodatkowych wymagań

Zobacz odpowiedź

W przypadku kiedy wózek traci stateczność, operator

 • stara się opuścić kabinę wózka (przed jego wywróceniem się)
 • pozostaje w kabinie
 • utrzymuje pozycje siedząca trzymając się mocno kierownicy
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W chwili wywracania się wózka należy

 • niezwłocznie wyskoczyć z kabiny
 • ostro zahamować
 • skręcić gwałtownie koła w kierunku przechylenia, by spróbować zapobiec wywróceniu
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Wózek może stracić stateczność na skutek

 • podnoszenia ładunku o ciężarze większym niż udźwig wózka
 • wykonywania gwałtownych skrętów kół podczas jazdy
 • zawracania wózkiem na wzniesieniu
 • wszystkie powyżej są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, następujące w toku eksploatacji maksymalne wydłużenie łańcucha nośnego może wynosić

 • 3 cm
 • 3 mm
 • 3%
 • 10%

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, dopuszczalna ilość pękniętych płytek łańcucha nośnego (konstrukcji Flyera) wynosi

 • 3% całkowitej ilości płytek
 • 6 sztuk na długości 30 ogniw
 • 1 sztuka na każdy metr łańcucha
 • 0

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 36 mm przy grubości nominalnej 40 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 • 27 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 57 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 55 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • 40 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

 • 25 mm przy grubości nominalnej 30 mm
 • 45 mm przy grubości nominalnej 50 mm
 • 50 mm przy grubości nominalnej 60 mm
 • zawsze wynosi 50% grubości nominalnej wideł

Zobacz odpowiedź

Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, maksymalne dopuszczalne rozgięcie widły względem wartości oryginalnej (zwykle 90 stopni), wynosi

 • 1 cm
 • 3%
 • 3 stopnie
 • 0 stopni

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • 3100 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 • 3100 mm
 • 4836 mm
 • 4030 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 • 3510 mm
 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 • 4212 mm
 • 2700 mm
 • 3520 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • 4056 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 • 4056 mm
 • 2600 mm
 • 3380 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • 2800 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

 • 2800 mm
 • 3640 mm
 • 4368 mm
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

 • 2350 mm
 • 3300 mm
 • 1400 mm
 • 1300 mm

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

 • 700 mm
 • 1200 mm
 • 4500 mm
 • 1800 mm

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na hory regał lub regały można postawić ładunek

 • Regał 1
 • Regał 2
 • Regał 3
 • >odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

 • 5940 mm
 • 7890 mm
 • 3600 mm
 • 4500 mm

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

 • 4860 mm
 • 8820 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

 • 4860 mm
 • 5660 mm
 • 7070 mm
 • 10820 mm

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

 • 1300 kg
 • 1500 kg
 • 1700 kg
 • 2000 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

 • 1400 kg
 • 1200 kg
 • 1000 kg
 • 1300 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

 • 4,5 t
 • 4,0 t
 • 3,5 t
 • 3,0 t

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

 • 2,5 t
 • 3,5 t
 • 4,5 t
 • 3,0 t

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

 • 1300 kg
 • 1400 kg
 • 1600 kg
 • 2300 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A

 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

 • 1100 kg
 • 1450 kg
 • 1800 kg
 • 2300 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

 • 1500 kg
 • 2000 kg
 • 2300 kg
 • 1800 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A

 • 2695 kg
 • 3185 kg
 • 3500 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B

 • 2695 kg
 • 3500 kg
 • 3185 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

 • 2400 kg
 • 3600 kg
 • 3500 kg
 • 1500 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 4000 mm

 • 3300 kg
 • 4000 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

 • 4000 kg
 • 2700 kg
 • 3400 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony B

 • 3400 kg
 • 2900 kg
 • 2700 kg
 • 3600 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A

 • 2900 kg
 • 3600 kg
 • 3400 kg
 • 3200 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

 • 1000 kg
 • 1200 kg
 • 1500 kg
 • 2300 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

 • 1600 kg
 • 1900 kg
 • 2300 kg
 • 2500 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

 • 400 kg
 • 600 kg
 • 1500 kg
 • 2000 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

 • 1400 kg
 • 1255 kg
 • 1040 kg
 • 840 kg

Zobacz odpowiedź

Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczy o

 • zbyt niskim poziomie płyny w układzie hamulcowym
 • podwyższonej temperaturze silnika
 • zbyt niskim ciśnieniu oleju
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź