Egzamin – żurawie przewoźne i przenośne

Pokaż wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

Zobacz odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT

Zobacz odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia

Zobacz odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

 • naprawiający lub modernizujący,który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator

Zobacz odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 • całkowita, częściowa,ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT

Zobacz odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Zobacz odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

Zobacz odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

Zobacz odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcje Pracy

Zobacz odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe

Zobacz odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie,w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

Zobacz odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

Zobacz odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT

Zobacz odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego

Zobacz odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego

Zobacz odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji

Zobacz odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

Zobacz odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący

Zobacz odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT

Zobacz odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

Zobacz odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego

Zobacz odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

Zobacz odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu

Zobacz odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora

Zobacz odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen

Zobacz odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe,przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia

Zobacz odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów

Zobacz odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna

Zobacz odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat

Zobacz odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze wwiezienia

Zobacz odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja,która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia

Zobacz odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

Zobacz odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Obsługującemu nie wolno

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

Zobacz odpowiedź

Formami dozoru technicznego są

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna

Zobacz odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

Zobacz odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

Zobacz odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego

Zobacz odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

Zobacz odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

Zobacz odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

Zobacz odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

Zobacz odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg

Zobacz odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg

Zobacz odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg

Zobacz odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm

Zobacz odpowiedź

Do parametrów żurawia zaliczamy

 • udźwig nominalny
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

 • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • skutkami nagłego wyłączenia pompy hydraulicznej
 • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 • zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 • zawór powrotny
 • zawór upustowy
 • zawór bezpieczeństwa

Zobacz odpowiedź

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

 • rozkładania podpór
 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest

 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka

Zobacz odpowiedź

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie

 • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 • zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
 • zasilać układ hydrauliczny

Zobacz odpowiedź

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to

 • zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
 • pompa,rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 • silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 • rozdzielacz,zawory kulowe, odboje

Zobacz odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

 • układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 • przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 • przed utrata stateczności
 • przed niekontrolowanym ruchem żurawia

Zobacz odpowiedź

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych

 • zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 • zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa – zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 • zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego

Zobacz odpowiedź

Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)

 • są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
 • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
 • są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
 • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzajacych olej do siłowników

Zobacz odpowiedź

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Zobacz odpowiedź

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest

 • siłownik mechanizmu podnoszenia
 • silnik hydrauliczny
 • siłownik mechanizmu teleskopowania
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 • zamek hydrauliczny
 • zawór dławiący
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór przelewowy

Zobacz odpowiedź

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób

 • pośredni
 • bezpośredni
 • mieszany
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia

 • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 • jest elementem ograniczającym udźwig
 • zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

 • zawór dławiący
 • zamek hydrauliczny
 • zawór przelewowy
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go

 • z powrotem do zbiornika oleju
 • na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
 • do innej sekcji rozdzielacza
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

 • na siłownikach
 • w pulpicie sterującym
 • przy pompie
 • na wężach elastycznych

Zobacz odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP jest

 • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • umieszczony blisko stanowiska obsługującego
 • koloru czerwonego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

 • przy lewej podporze tylnej
 • za kabina obsługującego
 • w kabinie kierowcy
 • na stanowisku sterowania

Zobacz odpowiedź

W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi

 • silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący,rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
 • wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
 • silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
 • hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne

Zobacz odpowiedź

Moment wywracający żurawia wzrasta

 • wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
 • wraz z długością wysięgnika
 • gdy masa ładunku maleje
 • przy słabym wietrze

Zobacz odpowiedź

W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego

 • żuraw może utracić stateczność
 • wzrasta wartość udźwigu żurawia
 • żuraw zachowuje stateczność
 • nastąpi obrót wysięgnika żurawia

Zobacz odpowiedź

Wysięg żurawia przeładunkowego

 • jest stały
 • zależy od rozstawienia podpór
 • maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego

 • zwiększają jego stateczność
 • znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
 • uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
 • zmniejszają stateczność

Zobacz odpowiedź

Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a

 • podpora żurawia
 • zewnętrznym obrysem pojazdu
 • osia obrotu kolumny żurawia
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 • Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 • Wysięg i wysięgnik określają to samo
 • Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 • Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy

Zobacz odpowiedź

Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez

 • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • mechanizm obrotu
 • mechanizm teleskopowania
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Wysięgnik teleskopowy żurawia

 • posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 • składa się z kilku członów
 • umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 • odpowiedz a i b jestprawidłowa

Zobacz odpowiedź

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność

 • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 • masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
 • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 • wysięgu i prędkości wiatru

Zobacz odpowiedź

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego

 • zwiększa udźwig żurawia
 • umożliwią prace przy silnym wietrze
 • zwiększa wysięg żurawia
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

Zobacz odpowiedź

Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ

 • rodzaj i pochylenie podłoża
 • sposób rozstawienia podpór
 • ciężar ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku

 • przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
 • przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
 • przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony rysunek pokazuje

 • stan poziomu paliwa w zbiorniku
 • prędkość obrotowa silnika
 • wskazania ogranicznika obciążenia
 • wielkość podnoszonego ciężaru

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa wskazania dla

 • wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
 • wysokości podnoszenia
 • wartości osiągniętego wysięgu
 • Odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa wskazania

 • określające długość wysięgnika
 • wartość osiągniętego wysięgu
 • minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
 • wartości wysunięcia podpór

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

 • 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali,
 • ilość pasm lin zblocza hakowego
 • średniej prędkości wiatru
 • aktualnej prędkości wiatru

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

 • zewnętrznej temperatury powietrza
 • wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
 • wartość maksymalnego udźwigu
 • temperatury oleju hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „prawo”
 • załączenie mechanizmu podnoszenia haka

Zobacz odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje

 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „prawo”
 • załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego

Zobacz odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

 • załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku „w prawo”
 • zamkniecie chwytaka
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku „zwiększenia wysięgu”

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu opuszczania podpór

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu opuszczania podpór

Zobacz odpowiedź

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

 • aktualnym wypoziomowaniu żurawia
 • dokładności odkładania ładunku
 • stopniu wychylenia dźwigni sterujących
 • stopniu wychylenia dźwigni sterującej

Zobacz odpowiedź

Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest

 • zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
 • dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
 • dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
 • można pracować z jedna pęknięta podpora

Zobacz odpowiedź

Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

 • ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi,prędkość wiatru,
 • ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
 • ilość paliwa w zbiorniku,ilość oleju w układzie hydraulicznym
 • kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór

Zobacz odpowiedź

Blokada transportowa podpór żurawi służy do

 • zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
 • zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
 • Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
 • zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem

Zobacz odpowiedź

Sterowanie bezpośrednie to

 • sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
 • sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
 • gdy żuraw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)
 • sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem

Zobacz odpowiedź

Sterowanie pośrednie to

 • sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
 • sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
 • sterowanie z kabiny żurawia
 • sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania

Zobacz odpowiedź

Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

 • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
 • wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa główna
 • elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
 • odpowiedz a ib jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

 • wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
 • żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
 • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to

 • ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
 • zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
 • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Graniczne parametry zużycia haka określa

 • konserwator
 • eksploatujący
 • obsługujący
 • producent żurawia

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi

 • 2%
 • 5%
 • 10%
 • 15%

Zobacz odpowiedź

Stan techniczny haka określa się na podstawie

 • daty produkcji
 • ilość karbów
 • oględzin i pomiarów
 • ilości przepracowanych cykli

Zobacz odpowiedź

W celu regeneracji haka możemy

 • spawać pęknięte fragmenty
 • napawać drobne ubytki
 • podgrzewać i prostować,
 • zeszlifować łagodne zadziory

Zobacz odpowiedź

Karta haka jest to

 • dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
 • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 • dokument kontroli zużycia haka
 • dokument wypełniany przez producenta

Zobacz odpowiedź

Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to

 • dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
 • dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
 • element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
 • dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika

Zobacz odpowiedź

Podpora żurawia to

 • konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
 • element służący do podparcia wysięgnika żurawia
 • element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
 • konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność

Zobacz odpowiedź

Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed

 • przeciążeniem konstrukcji
 • rozkołysaniem ładunku
 • ryzykiem utraty stateczności
 • niebezpiecznym ruchem ładunku

Zobacz odpowiedź

Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny

 • powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
 • samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
 • pozostać w pozycji zasterowanej
 • umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu

Zobacz odpowiedź

Kryteria zużycia lin to miedzy innymi

 • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 • korozja
 • ilość pękniętych drutów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane

 • uszkodzeniem rdzenia liny
 • wytarciem powierzchni zewnętrznej
 • wyciśnięciem splotki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

 • kołowym
 • gąsienicowym
 • samochodowym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z

 • 2 sekcji
 • 3 sekcji
 • 4 sekcji
 • 5 sekcji

Zobacz odpowiedź

Elementy budowy haka to

 • chwytnia oraz pazur
 • podstawa oraz ucho
 • pręt oraz ucho
 • trzon oraz gardziel

Zobacz odpowiedź

Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która

 • posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
 • posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
 • posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 • posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

 • E, F
 • A, D
 • C, B
 • F, D

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

 • F, D, B
 • A, B, C
 • E, C, B
 • wszystkie ruchy wysięgnika

Zobacz odpowiedź

Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest

 • dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
 • bezwzględnie zabronione
 • zabronione ale tylko dla podpór”wychylnych”
 • zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne

Zobacz odpowiedź

W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych

 • wyłącznie poprzez zawór przelewowy
 • wyłącznie poprzez system elektroniczny
 • wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
 • zgodnie z instrukcja producenta żurawia

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

 • 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
 • 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
 • 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

 • wynosi 14,8 m/s
 • wynosi 12,5 m/s
 • określa to instrukcja eksploatacji
 • prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego

Zobacz odpowiedź

Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać

 • wartości 3°
 • wartości 3 %
 • wartości określonej w instrukcji obsługi
 • brak jednoznacznych wytycznych

Zobacz odpowiedź

Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien

 • zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
 • sprawdzić nośność podłoża
 • sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

 • głębokości wykopu
 • siły wiatru
 • odpowiedniej widoczności
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek

 • zapoznać się z wielkoscia podejmowanych mas ładunków
 • sprawdzic, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
 • sprawdzic uprawnienia kierowcy dostarczajacego ładunki
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 • wykonuje próby z przeciążeniem
 • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • sprawdza stan wyposażenia żurawia
 • dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
 • wykonuje próby ruchowe bez obciążenia iż obciążeniem
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący

 • sprawdza poziom oleju hydraulicznego
 • sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 • sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać

 • wyciekiem zewnętrznym
 • niekontrolowanym opadaniem ładunku
 • brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza

 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • 1 raz w miesiącu
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy

 • zawsze z obciążeniem 1000kg
 • na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
 • ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
 • na wysokości min 4 m

Zobacz odpowiedź

Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest

 • dozwolone o ile taka sytuacje przewidział producent urządzenia
 • zabronione
 • jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczającym 50%udźwigu nominalnego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia

 • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
 • jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
 • jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
 • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia

Zobacz odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić

 • bez obciążenia
 • z przeciążeniem 125%
 • z obciążeniem nominalnym
 • z przeciążeniem 110%

Zobacz odpowiedź

Do parametrów żurawia zaliczamy

 • udźwig nominalny
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek

 • sprawdzić stan oleju w silniku
 • sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
 • zakonserwować żuraw
 • wyjąc kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacja przez osoby postronne

Zobacz odpowiedź

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

 • uwolnienie sia ładunku z zawiesi
 • utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
 • uszkodzenie wysięgnika
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się

 • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
 • z włączonym silnikiem bez ładunku
 • wychylając i przytrzymując dźwignie danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

 • wytwórca urządzenia
 • konserwator
 • obsługujący
 • brak jednoznacznych wytycznych

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg

 • 8 m
 • 9 m
 • 7 m
 • 11 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg

 • 8,5 m
 • 9,5 m
 • 10 m
 • 7 m

Zobacz odpowiedź

Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

 • nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
 • tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
 • tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji
 • tak, ale tylko w obecności przełożonego

Zobacz odpowiedź

Praca żurawia bez podpór

 • jest zabroniona w każdym wypadku
 • jest dopuszczalna o ile producent przewidział taka sytuacje
 • jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
 • odpowiedz b ic jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest

 • dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
 • niedopuszczalna
 • dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
 • dopuszczalna na wyłączna odpowiedzialność obsługującego

Zobacz odpowiedź

Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować

 • jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
 • wynosi -15 °C
 • jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
 • zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego

Zobacz odpowiedź

Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem

 • wynosi 14 m/s,
 • wynosi 12,5 m/s,
 • jest określona w instrukcji eksploatacji
 • jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego

Zobacz odpowiedź

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ

 • rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
 • prędkość obrotowa silnika zasilającego
 • stopień wysunięcia podpór żurawia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Układanie podkładów pod podpory żurawia

 • zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
 • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
 • zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podkładów pod podpory nie stosuje się

 • na miękkim podłożu
 • przy pracy żurawiem na kołach
 • na twardym podłożu
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Z uwagi na brah wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może

 • rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
 • podjąć prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • ograniczyć masę podnoszonego ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Podpory żurawia należy rozstawiać

 • tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
 • tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
 • zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
 • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu

 • A
 • B
 • C
 • D

Zobacz odpowiedź

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

 • kata nachylenia wysięgnika żurawia
 • siły wiatru
 • warunków atmosferycznych
 • głębokości wykopu

Zobacz odpowiedź

Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu

 • jest możliwe za zgoda kierownika budowy
 • jest możliwe przy słabym wietrze
 • nie wpływa na bezpieczna prace żurawia
 • jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości

Zobacz odpowiedź

Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej

 • jest stała i wynosi 20 m
 • zależy od napięcia linii
 • maleje przy wysokich słupach
 • zależy od wilgotności powietrza

Zobacz odpowiedź

Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • przepisów DT
 • przepisów wewnątrz zakładowych
 • odrębnych przepisów krajowych

Zobacz odpowiedź

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV

 • 3m
 • 15m
 • 5m
 • 20m

Zobacz odpowiedź

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

 • 10m
 • 15m
 • 5m
 • 30m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

 • A
 • B
 • C
 • D

Zobacz odpowiedź

Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

 • zawsze zabroniona
 • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
 • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
 • dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu

Zobacz odpowiedź

Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się

 • od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
 • od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
 • od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
 • od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem

Zobacz odpowiedź

Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest

 • przemieszczanie ładunków nad pojazdami
 • przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
 • przemieszczanie ładunków nad maszynami
 • przemieszczanie ładunków nad osobami

Zobacz odpowiedź

Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest

 • dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
 • dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
 • gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
 • zabronione

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy

 • przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik niepowinien się składać
 • podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
 • sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
 • obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe

Zobacz odpowiedź

Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się

 • ze masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
 • pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
 • środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

 • pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
 • w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
 • na wiszącym/ podnoszonym ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia

 • nie może przeciągać ładunków
 • nie może przeciążać żurawia
 • musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest

 • zabroniona
 • dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
 • dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
 • dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego

Zobacz odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 • wykonuje próby z przeciążeniem
 • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia

 • 6600 kg i 9,1 m
 • 6600 kg i 5,2 m
 • 2090 kg i 9,1 m
 • 2090 kg i 3,3 m

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi

 • 10 mm
 • 0,5 % długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
 • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia
 • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi

 • 10 mm
 • 2,0 % danego wysięgu
 • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
 • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm

Zobacz odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza

 • poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
 • wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
 • wartość natężenia oświetlenia zewnętrznego
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek

 • sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia,
 • przesmarować zawory przelewowe
 • wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
 • wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi

Zobacz odpowiedź

W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek

 • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równa połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
 • brak jest możliwości wykonania pracy
 • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista
 • do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowana praktykę wykonywania tego typu prac

Zobacz odpowiedź

Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna

 • istnieje zakaz pracy hakiem
 • obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
 • obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważnajczęściej pracuje w lesie
 • nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względuna prosta konstrukcje urządzenia

Zobacz odpowiedź

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

 • uszkodzenie haka żurawia,
 • utratę stateczności,ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
 • zerwanie liny nośnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t

 • 17m
 • 24,5 m
 • 18,6 m
 • 22m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t

 • 17m
 • 14 m
 • 18,6 m
 • 10,2 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 13000 kg
 • maksymalny wysięg 23 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4 t
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 17,5 t
 • maksymalny wysięg 26 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m

 • 4100 kg
 • 6900 kg
 • 3260 kg
 • 5200 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m

 • 5,2t
 • 2,8 t
 • 2,1 t
 • 4,1 t

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

 • 17m
 • 24,5 m
 • 15 m
 • 22m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

 • 7,0 m
 • 10,2 m
 • 8,6 m
 • 10,2 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 6200 kg
 • maksymalny wysięg 15 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
 • maksymalny wysięg 15 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m

 • 4100kg
 • 6200 kg
 • 3260 kg
 • 5200 kg
 • Brak prawidłowej odpowiedzi

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13m

 • 2,1t
 • 2,8 t
 • 2,4 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg

 • 7m
 • 5,5 m
 • 4,4 m
 • 6 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg

 • 5,5 m
 • 4,5 m
 • 3,5 m
 • 6 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 620 kg
 • maksymalny wysięg 6,1 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
 • maksymalny wysięg 7 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m

 • 620 kg
 • 450 kg
 • 720 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m

 • 0,45 t
 • 0,62 t
 • 0,89 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg

 • 5,3 m
 • 4,5 m
 • 3,5 m
 • 6 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 3,98 t
 • maksymalny wysięg 11,1 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 4,5 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalna wysokość podnoszenia 11,1 m
 • maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem 2,82 t to 7,2 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 m wynosi 6390 kg
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m

 • 5,20 t
 • 2,82 t
 • 4,32 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg

 • 7m
 • 5,5 m
 • 4,4 m
 • 6,25 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg

 • 18,5 m
 • 16 m
 • 10 m
 • 8 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig wynosi 9200kg
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie wynosi 18,65 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 2,81 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • praca z wysuniętymi podporami
 • maksymalny wysięg 16 m
 • maksymalny udźwig 9,2 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m

 • 6,34 t
 • 1,76 t
 • 3,80 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m

 • 1350 kg
 • 1050 kg
 • 880 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig żurawia 510kg
 • maksymalny udźwig żurawia 610 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 1000 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 440 kg

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T

 • 7m
 • 6 m
 • 4,4 m
 • 5 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 • 2 m
 • 4 m
 • 5 m
 • 7 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi

 • maksymalny udźwig żurawia 700t
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie 14,35 m
 • maksymalny udźwig żurawia 700T na wysięgu 6 m wynosi 1,03 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • diagram dotyczy dwóch rodzajów żurawi
 • maksymalny wysięg wynosi 10 m
 • maksymalny udźwig żurawia żurawia 700T to 2,02 t
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 • 630 kg
 • 450 kg
 • 550 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 • 700 kg
 • 800 kg
 • 1030 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg

 • 7m
 • 5,5 m
 • 10,3 m
 • 6,25 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg

 • 14,5 m
 • 20,7 m
 • 10 m
 • 17,9 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 2000 kg
 • maksymalny wysięg żurawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 mwynosi 3,81 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • praca na maksymalnym wysuwie podpór
 • maksymalny wysięg 22 m
 • maksymalny udźwig 8065 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m

 • 0,995 t
 • 2,23 t
 • 1,240 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m

 • 1350 kg
 • 1050 kg
 • 2350 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg

 • 7 m
 • 9,65 m
 • 10,3 m
 • 6,25 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg

 • 14,5 m
 • 20,0 m
 • 16 m
 • 17,5 m

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 21500 kg
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 11,75 m to 5,22 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • praca na minimalnym wysuwie podpór
 • maksymalny wysięg wysięgnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m
 • maksymalny udźwig 25,1 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m

 • 5,520 t
 • 3,655 t
 • 4,350 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m

 • 8255 kg
 • 10050 kg
 • 10940 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej

Zobacz odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej

Zobacz odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej

Zobacz odpowiedź

Trawersa służy do

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi

 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Skrót DOR oznacza

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa

Zobacz odpowiedź

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

Zobacz odpowiedź

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kat rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0t
 • 3,5 t

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t

Zobacz odpowiedź

Na rysunku pokazana jest

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (ha a) dla zawiesia dwuciegnowego

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2

Zobacz odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych

Zobacz odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

Zobacz odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętówstalowych

Zobacz odpowiedź

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

Zobacz odpowiedź

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź

Zawiesie to

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Zawiesia możemy podzielić

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

DOR zawiesia pasowego można określić

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

Zobacz odpowiedź

Zawiesia łańcuchowe

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak,np. szekle
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji

Zobacz odpowiedź

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°

Zobacz odpowiedź

Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kat a
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

Zobacz odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D

Zobacz odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D

Zobacz odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to

 • rozwarcie o 5%i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

Zobacz odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi

 • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pękniecie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

Zobacz odpowiedź

Katy a i þ w odniesieniu do zawiesi

 • są sobie zawsze równe
 • kat a stanowi połowę kata þ
 • kat þ stanowi połowę kata a
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiezie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

Zobacz odpowiedź

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależna od masy transportowanego ładunku
 • wartością stała

Zobacz odpowiedź

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest

 • dopuszczalne ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

Zobacz odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

Zobacz odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi

 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t

Zobacz odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi

 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t

Zobacz odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi

 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka

 • A
 • B
 • C
 • D

Zobacz odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

 • 6t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

 • 6t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Zobacz odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

 • 7t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

Zobacz odpowiedź

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

Zobacz odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

Zobacz odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

Zobacz odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

Zobacz odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

Zobacz odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1

Zobacz odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza

 • kat rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kat wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia

Zobacz odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

Zobacz odpowiedź

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Zobacz odpowiedź