Egzamin – Żurawie stacjonarne

Pokaż wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę

odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy?

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT

odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje?

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako?

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia

odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator

odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT

odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje?

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego

odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie

odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy

odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Panstwowa Inspekcje Pracy

odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe

odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie

odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to?

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa

odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga?

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora

odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT

odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego

odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego

odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy?

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji

odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego

odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje?

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący

odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest?

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • nspektor UDT

odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT

odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego

odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego

odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.?

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu

odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są?

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora

odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest?

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen

odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia

odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów

odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT?

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna

odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje

odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne?

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat

odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację?

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia

odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to?

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia

odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t

odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek?

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Obsługującemu nie wolno?

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia

odpowiedź

Formami dozoru technicznego są?

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków?

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego

odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB?

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna

odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest?

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7

odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest?

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu

odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego

odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa?

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych

odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje?

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym

odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku

odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok?

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg

odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi?

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg

odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi?

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg

odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie?

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm

odpowiedź

Częściami składowymi żurawia stacjonarnego są?

 • zblocze hakowe, cięgno nośne
 • wciągnik, wciągarka kaseta sterownicza (pilot)
 • słup, wysięgnik
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Zderzaki to?

 • zabezpieczenia mechaniczne na końcu wysięgnika
 • zabezpieczenie mechaniczne, amortyzujące uderzenie wciągnika lub wciągarki w odbój
 • zabezpieczenie mechaniczne na początku wysięgnika
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

We wciągnikach linowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować?

 • na zbloczu hakowym
 • na obudowie wciągnika
 • na początku torowiska
 • na końcu torowiska

odpowiedź

We wciągnikach łańcuchowych żurawi stacjonarnych zderzaki mogą występować?

 • na obudowie wciągnika i na zbloczu hakowym
 • tylko na zbloczu hakowym
 • tylko na końcu wysięgnika
 • tylko na obudowie wciągnika

odpowiedź

Odboje to?

 • zabezpieczenia mechaniczne na początku i końcu wysięgnika zapobiegające przed niekontrolowanym wypadnięciem wciągnika lub wciągarki z toru jezdnego
 • zabezpieczenia mechaniczne na ramie nośnej lub konstrukcji wciągnika współpracujące ze zderzakami
 • elementy składowe systemu antykolizyjnego
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

odpowiedź

Lina zbudowana jest z?

 • splotek
 • drutów
 • rdzenia
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Rdzeń liny jest oznaczony numerem?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

odpowiedź

Splotka liny jest oznaczona numerem?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

odpowiedź

Line szesciosplotkowa przedstawia obraz?

 • A
 • B
 • C
 • D

odpowiedź

Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to?

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

odpowiedź

Wciągniki łańcuchowe żurawi stacjonarnych wyposażone są najczęściej w łańcuch?

 • płytkowy
 • rolkowy
 • ogniwowy
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą?

 • płytki przykręconej na trzonie
 • tulei rozprężnej
 • nakrętki koronkowej z zawleczka
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Haki dzielimy na?

 • haki jednorożne i dwurożne
 • haki ogólnego przeznaczenia i haki specjalne rozwarte
 • haki obrabiane skrawaniem i kute
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Jaką funkcję pełni zapadka w zbloczu hakowym?

 • zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się zawiesia z gardzieli haka
 • zabezpiecza mechaniczne przed wysunięciem się haka z uchwytu
 • zabezpiecza mechaniczne przed obracaniem się zblocza wielokrążkowego
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

odpowiedź

Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie żurawia stacjonarnego nie jest?

 • odbój
 • łącznik końcowy
 • zderzak
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Pokazana na rysunku cześć wciągarki żurawia stacjonarnego to?

 • bęben linowy
 • zwijak
 • napęd mechanizmu jazdy
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

odpowiedź

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są?

 • zgarniacze szynowe
 • łapy oporowe
 • silniki elektryczne
 • łączniki krańcowe

odpowiedź

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie żurawi stacjonarnych są?

 • zderzaki i odboje
 • rezystory rozruchowe
 • łącznik STOP
 • hamulce bezpieczeństwa

odpowiedź

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym wciągarki żurawia stacjonarnego?

 • zgodnie z dokumentacja producenta
 • minimum 4
 • więcej niż 3
 • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie

odpowiedź

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się?

 • z obciążeniem nominalnym
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 110%
 • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu wciągnika

odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do?

 • zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
 • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
 • w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
 • ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
 • służy do ochrony wciągarki przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

 • blokada ta uniemozliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
 • przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk „X”
 • blokada uniemożliwia sterowanie z dwóch miejsc jednocześnie
 • blokada krzyżowa w kasecie sterującej to inna nazwa blokady zerowej

odpowiedź

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje?

 • wyłączenie wszystkich mechanizmów żurawia
 • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
 • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku „góra”
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna

odpowiedź

Kierunki ruchów żurawia stacjonarnego sterowanego radiowo powinny być oznaczone?

 • na konstrukcji urządzenia w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
 • w kabinie urządzenia
 • przed wejściem na hale, w której pracuje urządzenie
 • na każdym widocznym słupie podporowym torowiska

odpowiedź

Skrót GNP oznacza?

 • Graniczna Nominalna Prędkość
 • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
 • Gniazdo Niskiego Prądu
 • Grupa Natężenia Pracy

odpowiedź

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest?

 • przywiązywanie zawiesi do haka
 • zapadka zabezpieczająca
 • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
 • zawiesie sztywne czyli trawersa

odpowiedź

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 • żółtym
 • dowolnym
 • czerwonym
 • czarno-żółtym

odpowiedź

Haki żurawi stacjonarnych?

 • mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
 • powinny być wykonane jako kute lub płytowe
 • mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
 • powinny być stalowymi odlewami

odpowiedź

W jakich wciągnikach żurawi stacjonarnych nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 • wciągnikach linowych
 • wciągnikach łańcuchowych, w których zastosowano sprzęgło cierne
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich wciągnikach
 • wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg

odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów wciągnika lub wciągarki wynosi?

 • 5 cm
 • 10 cm
 • 20 cm
 • 15 cm

odpowiedź

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego może być?

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • sprzęgło cierne przeciążeniowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Do podstawowych parametrów żurawia stacjonarnego należy?

 • udźwig
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku ”dół” powinien być tak ustawiony aby?

 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 metra liny
 • na bębnie pozostało co najmniej 2,5 metra liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny

odpowiedź

Kryteria zużycia haka to?

 • pękniecie
 • rozwarcie gardzieli haka
 • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnikach żurawi stacjonarnych ogólnego zastosowania wynosi?

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • 7%

odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka żurawi stacjonarnych ogólnego przeznaczenia wynosi?

 • 2%
 • 5%
 • 7%
 • 10%

odpowiedź

Pęknięta splotka liny nośnej wciągnika lub wciągarki żurawia stacjonarnego powoduje, ze?

 • można pracować najdalej do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
 • można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
 • należy natychmiast zakończyć prace

odpowiedź

Co może oznaczać miejscowe zwężenie (zmniejszenie średnicy) liny?

 • wytarcie na skutek przewijania się liny przez koła linowe
 • wewnętrzną degradacje korozyjna
 • rozplecenie liny
 • przerwany rdzeń w linie

odpowiedź

W przypadku awarii żurawia z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności?

 • zabezpieczyć teren
 • powiadomić przełożonego
 • wyłączyć zasilanie urządzenia
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Obsługującemu zabrania się?

 • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy wciągnika lub wciągarki
 • przenoszenia ładunków nad ludźmi
 • pracy w trakcie opadów deszczu
 • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja

odpowiedź

Sprawdzanie działania łączników krańcowych?

 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
 • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy

odpowiedź

Próbę hamulca przeprowadza się?

 • przed rozpoczęciem pracy urządzeniem
 • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
 • tylko po wymianie liny
 • tylko w obecności konserwatora

odpowiedź

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta?

 • należy niezwłocznie wstrzymać prace wciągnika lub wciągarki
 • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
 • można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
 • można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem

odpowiedź

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się?

 • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
 • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
 • bez ciężaru
 • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu

>

odpowiedź

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe ?

 • pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
 • pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
 • możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
 • podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju wciągnika lub wciągarki

odpowiedź

Czy podczas normalnej pracy obsługującemu wolno przeciążać żurawia?

 • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
 • tak, na pisemne polecenie przełożonego
 • tak, ale sporadycznie
 • nie, jest to zabronione

odpowiedź

Na jakiej wysokości nad osobami można przenosić ładunek przy użyciu żurawia stacjonarnego?

 • do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
 • jest to niedopuszczalne
 • jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
 • w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia

odpowiedź

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przenosić ładunek przy użyciu żurawi?

 • na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
 • jest to niedopuszczalne
 • 200 cm
 • w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia

<

odpowiedź

Jak należy zapobiegać wahaniom ładunków?

 • hakowy trzyma ładunek ręką
 • operator trzyma ładunek ręką
 • przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Kiedy powinno stosować się trawersę?

 • jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
 • jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielociegnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
 • jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Podnoszenie ładunków tkwiących w ziemi lub przymarzniętych jest?

 • dozwolone, za zgoda kierownika zakładu
 • zabronione
 • dozwolone, po uzgodnieniu z hakowym
 • dozwolone, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie

odpowiedź

Pozostawienie ładunku zawieszonego na haku żurawia?

 • jest dozwolone, bo ładunek nigdy nie spadnie
 • jest dozwolone, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
 • jest zabronione
 • jest dozwolone przy ładunkach nieprzekraczających 50% udźwigu

odpowiedź

Podnoszenie ładunku przez dwa żurawie jednocześnie jest?

 • zawsze zabronione
 • dozwolone, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
 • dozwolone po uzgodnieniu z operatorem drugiego żurawia
 • dozwolone ale wyłącznie z zastosowaniem wciągników specjalnego przeznaczenia

odpowiedź

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem?

 • jest zabronione
 • jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
 • jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig urządzenia
 • jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a urządzenie posiada
  dwa niezależne hamulce podnoszenia

odpowiedź

Sygnał :STOP :, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać?

 • wyłącznie hakowy
 • wyłącznie sygnalista
 • dowolna osoba
 • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy

odpowiedź

Zawieszenie zawiesia na końcu (na rogu) haka jest?

 • dozwolone, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
 • jest zabronione
 • jest dozwolone, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
 • jest dozwolone tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki

odpowiedź

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

 • sposób zawieszenia nie ma znaczenia
 • tak, aby jedna gardziel była obciążona
 • tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
 • tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone

odpowiedź

Operator żurawia widząc ludzi w polu pracy powinien?

 • podniesc przenoszony ładunek na taka wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
 • podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego „Góra” i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
 • ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
 • wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne

odpowiedź

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien?

 • zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
 • przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
 • kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
 • kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu

odpowiedź

Po zakończeniu pracy żurawiem należy?

 • opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
 • podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego „góra”
 • odprowadzić urządzenie w miejsce jego stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego „Góra”
 • podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej

odpowiedź

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji?

 • jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
 • jest absolutnie niedopuszczalne
 • jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do urządzeń o udźwigu poniżej 250 kg
 • nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone

odpowiedź

Kojarzenie ruchów roboczych żurawia to?

 • próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
 • umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
 • podstawowy błąd poczĄtkujących operatorów żurawi
 • jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów

odpowiedź

W przypadku rozkołysania ładunku należy?

 • zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
 • za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
 • wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch
 • odłożyć go natychmiast na podłoże

odpowiedź

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży?

 • 1000 kg
 • 4,5 – 5,0 t
 • 1,0 t
 • 7,5 – 7,9 t

odpowiedź

Czy po zakończeniu pracy operator żurawia może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia?

 • tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
 • nie
 • tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
 • w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane

odpowiedź

Obsługa żurawia z uszhodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia jest?

 • dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
 • dozwolona, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
 • dozwolona, operator używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
 • jest zabroniona

odpowiedź

Podnoszenie ładunku gdy liny mechanizmu podnoszenia nie są w pionie jest?

 • dozwolone, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 45°
 • dozwolone, pod warunkiem, ze kat odchylenia lin nie przekracza 60°
 • dozwolone, gdyż maksymalny dopuszczalny kat wynosi 120°
 • jest zabronione

odpowiedź

W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi?

 • praca nie jest możliwa, bo nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
 • należy wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
 • należy wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
 • należy wykonywać polecenia według kolejności ich wydania

odpowiedź

Ładunki wolno składować?

 • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
 • na drogach transportowych
 • tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT

odpowiedź

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy?

 • odmówić wykonania pracy
 • skorzystać z pomocy hakowego lub sygnalisty
 • najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
 • oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek

odpowiedź

Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia?

 • tworzyw sztucznych
 • tafli szkła
 • blach aluminiowych o grubości powyżej 8 mm
 • blach ze stali ferromagnetycznej

odpowiedź

Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki?

 • nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
 • podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
 • strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
 • poduszce powietrznej wytworzonej na granicy styku powierzchni ładunku oraz powierzchni chwytnika

odpowiedź

Żurawiem nie można podnosić ładunków?

 • przymarzniętych
 • przysypanych
 • przymocowanych
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Żurawiem nie można podnosić ładunków?

 • bez fabrycznych zaczepów transportowych
 • o gabarytach większych od obrysu żurawia
 • o nieznanej masie
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

odpowiedź

Żurawiem nie można podnosić?

 • ładunków o masie większej niż udźwig żurawia
 • osób
 • ładunków przyklejonych do podłoża
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Ocena stanu techniczny haka?

 • jest zbędna ze względu na jego wytrzymałość
 • może być wykonywana tylko przez firmowy serwis
 • należy do obowiązków operatora
 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora

odpowiedź

Obsługujący podejmując ładunek?

 • musi znać masę ładunku
 • nie musi znać masy ładunku, bo urządzenie samo się wyłączy gdy ładunek będzie za ciężki
 • nie musi znać masy ładunku, bo masa ładunku nie ma wpływu na prace dźwignicy
 • nie musi znać masy ładunku, gdyż zajmuje się tym konserwator

odpowiedź

Sprawdzianie przez operatora działania łączników krańcowych żurawi jest?

 • możliwe tylko przy napędzie linowym
 • możliwe tylko przy napędzie łańcuchowym
 • niemożliwe przez operatora, bo nie ma do tego uprawnień
 • możliwe zarówno przy napędzie linowym i łańcuchowym

odpowiedź

Uszkodzenie linki nośnej w przewodowej kasecie sterowniczej?

 • nie ma wpływu na prace
 • skutkuje wyłączeniem dźwignicy z eksploatacji
 • powinno być naprawione przez operatora
 • należy zgłosić niezwłocznie do UDT

odpowiedź

Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do?

 • załączenia drugiego biegu
 • załączenia funkcji serwisowej
 • uruchomienia silnika mechanizmu jazdy i/lub podnoszenia
 • załączenia sterowania kasetą

odpowiedź

W przypadku rozbujania podnoszonego ładunku należy zasterować ruch?

 • na biegu „wolno” w dół
 • przeciwny do ruchu rozbujanego ładunku
 • do góry
 • zgodny z kierunkiem ruchu rozbujanego ładunku

odpowiedź

Przy dwubiegowym napędzie mechanizmu podnoszenia próbę łącznika krańcowego góra przeprowadzamy?

 • tylko na biegu szybko
 • tylko na biegu wolno
 • przy obu prędkościach, pod warunkiem prawidłowego działania podczas próby na biegu wolno
 • prędkość jest dowolna, istotne by próbę przeprowadzić z ładunkiem nominalnym

odpowiedź

Jakie uszkodzenie nie wyklucza dalszej eksploatacji liny nośnej?

 • pękniecie jednej splotki
 • pękniecie jednego drucika
 • pękniecie rdzenia
 • zmniejszenie średnicy o wartość powyżej 10%

odpowiedź

Wyjecie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko?

 • w pozycji „0” (wyłączonej)
 • w pozycji „1” (załączonej)
 • w dowolnej pozycji
 • wyłącznie w pozycji pośredniej

odpowiedź

W przypadku awarii hamulca mechanizmu podnoszenia mając podniesiony ładunek należy?

 • przycisnąć przycisk DÓŁ
 • przycisnąć łącznik STOP
 • przycisnąć przycisk GÓRA
 • natychmiast oddalić się ze strefy pracy urządzenia

odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej

>

odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej

>

odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej

odpowiedź

Trawersa służy do?

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi?

 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

Skrót DOR oznacza?

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa

odpowiedź

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić?

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych

odpowiedź

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa?

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kat rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7.0 t
 • 3,5 t

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t

>

odpowiedź

Na rysunku pokazana jest?

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwuciegnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego?

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwucięgnowego?

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2

>

odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy?

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne

>

odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy?

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne

>

odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia?

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia?

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych

>

odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego

>

odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych

>

odpowiedź

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada?

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

odpowiedź

Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach?

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi

odpowiedź

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od?

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa

odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek?

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź

Zawiesie to?

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Zawiesia możemy podzielić?

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

DOR zawiesia pasowego można określić?

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora

odpowiedź

Zawiesia łańcuchowe?

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji

odpowiedź

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść?

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°

odpowiedź

Maksymalny kąt ? w zawiesiu może wynieść?

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kąt alfa
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia

odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy?

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D

>

odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy?

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D

>

odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy?

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%

>

odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to?

 • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji

>

odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi?

 • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

odpowiedź

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pękniecie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

odpowiedź

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa?

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig
  dźwignicy
 • kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni

odpowiedź

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi?

 • są sobie zawsze równe
 • kąt a stanowi połowę kata þ
 • kąt þ stanowi połowę kata a
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

odpowiedź

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy?

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe

odpowiedź

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest?

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależną od masy transportowanego ładunku
 • wartością stałą

odpowiedź

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest?

 • dopuszczalne ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych

odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia?

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterociegnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne

>

odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi?

 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t

>

odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi?

 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t

>

odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi?

 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka?

 • A
 • B
 • C
 • D

>

odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać?

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać?

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać?

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać?

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa

>

odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne

>

odpowiedź

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

>

odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

>

odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

>

odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

>

odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4

>

odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej?

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS. 4
 • RYS. 4 i RYS. 1

>

odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza?

 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kat wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia

>

odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza?

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe

>

odpowiedź

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

odpowiedź